ระบบจัดการงานวิจัย R-System Plus
Suan Dusit University R-System Plus

แสดงจาก :ข้อมูลทั้งหมด : 363

ปีงบประมาณงบประมาณแผ่นดินงบประมาณมหาวิทยาลัย (งบกองทุนวิจัยฯ)งบประมาณภายนอกงบประมาณที่เสนอของบประมาณที่ได้รับ
2562 1100 525,000.00 0.00
2563 7632 34,356,405.00 8,336,000.00
2564 397049 126,703,711.00 122,019,111.00
2565 82361 72,775,000.00 69,095,000.00
2566 030 75,000.00 0.00