ระบบจัดการงานวิจัย R-System Plus
Suan Dusit University R-System Plus

แสดงจาก :ข้อมูลทั้งหมด : 374

ปีงบประมาณงบประมาณแผ่นดินงบประมาณมหาวิทยาลัย (งบกองทุนวิจัยฯ)งบประมาณภายนอกงบประมาณที่เสนอของบประมาณที่ได้รับ
2562 1100 525,000.00 0.00
2563 7632 34,356,405.00 8,336,000.00
2564 407150 133,528,711.00 122,069,111.00
2565 82392 74,850,000.00 69,370,000.00
2566 331 4,775,000.00 0.00