ระบบจัดการงานวิจัย R-System Plus
Suan Dusit University R-System Plus

แสดงจาก :ข้อมูลทั้งหมด : 136

ปีงบประมาณงบประมาณแผ่นดินงบประมาณมหาวิทยาลัย (งบกองทุนวิจัยฯ)งบประมาณภายนอกงบประมาณที่เสนอของบประมาณที่ได้รับ
2563 0760 4,682,405.00 100,000.00
2564 14442 39,447,111.00 1,241,111.00